Čo je slobodomurárstvo

Slobodomurárstvo je jedno z najstarších nenáboženských bratských spoločenstiev. Je spoločenstvom mužov so spoločným záujmom o morálne a duchovné hodnoty.

Slobodomurárstvo je filozofické, etické a filantropické hnutie a dielňa demokracie, ktorého zásady sú vzájomná znášanlivosť a úcta k ľuďom.

Slobodomurárstvo si kladie za cieľ mravné zdokonaľovanie svojich členov, ale aj všeobecné zdokonaľovanie spoločenskej morálky presadzovaním hodnôt solidarity, dobročinnosti a humanity.


Tri základné princípy

Po mnoho rokov stojí slobodomurárstvo na týchto troch základných princípoch:

  • Bratská láska
  • Každý správny slobodomurár preukazuje toleranciu a rešpekt k názorom druhých a správa sa s láskavosťou a porozumením k svojim blížnym.

  • Pomoc
  • Slobodomurári sa učia praktikovať charitu a ako sa starať - nie len o seba - ale aj o spoločnosť ako celok, a to tak charitatívnym dávaním ako aj dobrovoľným úsilím a svojou prácou.

  • Pravda
  • Slobodomurári sa usilujú o pravdu, vyžadujúc vysokú morálnu úroveň a smerujú k jej dosahovaniu v ich vlastnom živote. Slobodomurári sa domnievajú, že dodržiavanie týchto zásad predstavuje spôsob ako dosiahnuť vyššiu úroveň života.

 

© Veľka lóža Slovenska, 2017